Online First

Fengjiang Fu and Xiaoqun Wang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0166

Publication Date : 2023-04-04

Full PDF Abstract

Guang-hua Gao, Biao Ge and Zhi-Zhong Sun

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0123

Publication Date : 2023-04-06

Full PDF Abstract

Xuehua Li, Dongmei Yu, Yinong Yang, Deren Han and Cairong Chen

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0148

Publication Date : 2023-05-06

Full PDF Abstract

Ouwen Li, Haibin Fu, Shaojun Bian, Xiaosong Yang, Xiaogang Jin, Andres Iglesias, Algirdas Noreika, Lihua You and Jian Jun Zhang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0172

Publication Date : 2023-05-08

Full PDF Abstract

Haiyan Jiang, Xingming Gao, Yueguang Hu and Tiao Lu

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2022-0164

Publication Date : 2023-05-22

Full PDF Abstract