Online First

Raziyeh Erfanifar, Masoud Hajarian and Khosro Sayevand

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0023

Publication Date : 2023-10-16

Full PDF

Mo Chen, Yuling Jiao, Xiliang Lu, Pengcheng Song, Fengru Wang and Jerry Zhijian Yang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0058

Publication Date : 2023-12-06

Full PDF

C.S. Chen, Andreas Karageorghis and Min Lei

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0045

Publication Date : 2023-12-08

Full PDF

Raziyeh Erfanifar, Masoud Hajarian and Khosro Sayevand

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0065

Publication Date : 2023-12-12

Full PDF

Zhen Miao, Bin Wang and Yaolin Jiang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0081

Publication Date : 2023-12-28

Full PDF

Yabing Sun, Jie Yang and Weidong Zhao

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0048

Publication Date : 2024-01-19

Full PDF

Yu Xiong, Yanping Chen, Jianwei Zhou and Qin Liang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0071

Publication Date : 2024-01-19

Full PDF

Yizhong Sun, Jiangshan Wang and Haibiao Zheng

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0109

Publication Date : 2024-01-22

Full PDF

Weixiong Yuan, Tiegang Liu, Bin Zhang, Kui Cao and Kun Wang

Numer. Math. Theor. Meth. Appl., doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0088

Publication Date : 2024-01-22

Full PDF