Online First

Fida Bahba & Rabiaa Ghabi

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2019-0012

Publication Date : 2021-01-07

Full PDF Abstract

Fang Liu, Fei Meng & Xiaoyan Chen

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2020-0002

Publication Date : 2021-01-07

Full PDF Abstract

Gongwei Liu & Shuying Tian

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2019-0021

Publication Date : 2021-01-07

Full PDF Abstract

Sabrine Arfaoui & Anouar Ben Mabrouk

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2019-0037

Publication Date : 2021-01-07

Full PDF Abstract

Hua Wang

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2020-0034

Publication Date : 2021-01-07

Full PDF Abstract

Silvestru Sever Dragomir

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2019-0023

Publication Date : 2021-06-28

Full PDF Abstract

Cuilan Wu

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2019-0031

Publication Date : 2021-06-28

Full PDF Abstract

Qianjun He, Mingquan Wei & Dunyan Yan

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2020-0039

Publication Date : 2021-06-28

Full PDF Abstract

Shao Liu, Qianjun He & Dunyan Yan

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata-2021-0002

Publication Date : 2021-06-28

Full PDF Abstract

Y. Akdim and M. Ouboufettal

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata.OA-2020-0049

Publication Date : 2022-02-18

Full PDF Abstract

Dansheng Yu, Yunyou Qian and Fengjun Li

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata.OA-2021-0006

Publication Date : 2022-11-10

Full PDF Abstract

Weidong Wang

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata.OA-2021-0030

Publication Date : 2022-11-10

Full PDF Abstract

Xingtang Dong and Li Feng

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata.OA-2021-0034

Publication Date : 2022-11-10

Full PDF Abstract

Limei Dai

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata.OA-2022-0009

Publication Date : 2022-11-10

Full PDF Abstract

Shaoyu Dai, Yang Liu and Yifei Pan

Anal. Theory Appl., doi:10.4208/ata.OA-2021-0027

Publication Date : 2022-11-11

Full PDF Abstract