Online First

Xianru Chen and Li Lin

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0071

Publication Date : 2023-12-22

Full PDF

Mingze Ma, Fanzhi Zeng and Chao Yan

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0037

Publication Date : 2023-12-22

Full PDF

Dingwen Deng and Ruyu Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0202

Publication Date : 2023-12-22

Full PDF

Xiaoying Dai, Yan Pan, Bin Yang and Aihui Zhou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0099

Publication Date : 2023-12-22

Full PDF

Congying Li, Liang Tang and Jie Zhou

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0046

Publication Date : 2023-12-28

Full PDF

Yang Wang, Liang Shi, Yong Liu and Haihu Liu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0275

Publication Date : 2024-01-03

Full PDF

Zhixin Liu , Minghui Song and Shicang Song

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0206

Publication Date : 2024-01-03

Full PDF

Z. Yuan, Z. Chen, C. Shu, Y. Liu and Z. Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0107

Publication Date : 2024-01-04

Full PDF

Haidong Yu, Xiaobo Quan, Haipeng Wei, Matev\u{z} Dular and Song Fu

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0041

Publication Date : 2024-01-04

Full PDF

Lei Zhao, Wenqiang Zhou, Xinliang Li, Shaolong Zhang and Yongming Zhang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0183

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Chunjie Zhang, Changxin Qiu, Xiaofang Zhou and Xiaoming He

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0278

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Yanli Chen, Tie Zhang and Ying Sheng

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0108

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Jun Lu, Lin Qiu, Yingjie Liang and Ji Lin

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0127

Publication Date : 2024-01-05

Full PDF

Kapil Kant, Payel Das, Gnaneshwar Nelakanti and Ratish Kumar

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0277

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF

Qiumei Huang and Min Wang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0341

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF

Xin Zhang, Danxia Wang, Jianwen Zhang and Hongen Jia

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2023-0121

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF

Shujiang Tang

Adv. Appl. Math. Mech., doi:10.4208/aamm.OA-2022-0321

Publication Date : 2024-01-25

Full PDF