Editorial Board

Zhi-Wei Xu

Institute of Computing Technology , Chinese Academy of Sciences, Beijing

Ming Li

University of Waterloo, Waterloo

Xiao-Wei Li

Institute of Computing Technology (ICT), Chinese Academy of Sciences (CAS), Beijing

En-Hua Wu

Institute of Software, Chinese Academy of Sciences, Beijing / University of Macau, Macau

Ying Xu

University of Georgia, Athens

Shi-Min Hu

Tsinghua University, Beijing

Xian-He Sun

Illinois Institute of Technology, Chicago

Jie Wu

Temple University, Philadelphia

Tao Xie

Peking University, Beijing

Min-Ling Zhang

Southeast University, Nanjing

Xiaofang Zhou

The University of Queensland, Brisbane

Xiaodong Zhang

Ohio State University, Columbus

Donald E. Knuth

Stanford University, Palo Alto

Chung-Laung (Dave) Liu

Tsinghua University, Hsinchu

Guo-Jie Li

Institute of Computing Technology , Chinese Academy of Sciences, Beijing

Andrew C. Yao

Tsinghua University, Beijing