Xujing Li, Shipeng Mao, Kangkang Yang & Weiying Zheng . (2020). On the Magneto-Heat Coupling Model for Large Power Transformers. Communications in Computational Physics. 22 (3). 683-711. doi:10.4208/cicp.OA-2016-0194