Kai-Tai Li, Zhen Mei & Cheng-Dian Zhang. (1970). Numerical Analysis of Bifurcation Problems of Nonlinear Equations. Journal of Computational Mathematics. 4 (1). 21-37. doi: