Shu-huang Xiang & Yong-xiong Zhou. (1970). On Quadrature of Highly Oscillatory Functions. Journal of Computational Mathematics. 24 (5). 579-590. doi: