Hongqiang Zhu & Jianxian Qiu. (2020). An $h$-Adaptive Runge-Kutta Discontinuous Galerkin Method for Hamilton-Jacobi Equations. Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications. 6 (4). 617-636. doi:10.4208/nmtma.2013.1235nm