Caizhong Li , Changjiang Zhu & Huijiang Zhao . (2019). Global Resolvability for Quasilinear Hyperbolic Systems. Journal of Partial Differential Equations. 8 (1). 55-63. doi: