Boling Guo , Yongqian Han , Yongqiang Lv & Yiping Fu . (2019). Neumann Boundary Value Problem for the Landau-Lifshitz Equation. Journal of Partial Differential Equations. 18 (2). 121-140. doi: