Si-Yong Xiong, Ying-Dong Cheng, Yu Liu, Shu-Qin Yan, Qiang Zhang & Ming-Zhong Li. (2019). Effect of Polyalcohol on the Gelation Time and Gel Structure of Silk Fibrion. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 3 (4). 236-243. doi:10.3993/jfbi03201108