Yi Teng, Ruomei Wang, Yi Li, Xiaonan Luo, Jie Li, Jiao Jiao, Aihua Mao & Yueping Guo. (2019). M-Smart - An Improved Multi-style Engineering Design CAD System for Clothing Thermal Functions. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 4 (1). 71-82. doi:10.3993/jfbi04201108