Mingfeng Jiang, Lulu Han, Yaming Wang, Yu Lu, Nanying Shentu & Guohua Qiu. (2019). 3-D Total Generalized Variation Method for Dynamic Cardiac MR Image Denoising. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 8 (3). 557-564. doi:10.3993/jfbim00156