Xin Zhang, Lai Zhou, Hongbin Gu & Weibin Chen. (2019). Image Encryption Based on Complicated Chaotic. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 8 (2). 381-389. doi:10.3993/jfbim00115