Muying Yang, Xinyue Li, Shenzhou Lu, Guoqiang Chen & Tieling Xing. (2019). Prospects of Silk Sericin Membranes Fabricated with Tyrosinase. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 8 (1). 57-67. doi:10.3993/jfbi03201506