Mo Chen, Yuling Jiao, Xiliang Lu, Pengcheng Song, Fengru Wang & Jerry Zhijian Yang. (2024). Analysis of Deep Ritz Methods for Semilinear Elliptic Equations. Numerical Mathematics: Theory, Methods and Applications. 17 (1). 181-209. doi:10.4208/nmtma.OA-2023-0058