Yifan Luo, Yiming Tang, Chengfeng Shen, Zhenan Zhou & Bin Dong. (2023). Prompt Engineering Through the Lens of Optimal Control. Journal of Machine Learning. 2 (4). 241-258. doi:10.4208/jml.231023