Tianhao Wu, Qihao Cheng, Zihao Wang, Chaorui Zhang, Bo Bai, Zhongyi Huang & Hao Wu. (2023). The Double Regularization Method for Capacity Constrained Optimal Transport. CSIAM Transactions on Applied Mathematics. 4 (4). 776-796. doi:10.4208/csiam-am.SO-2022-0044