Le-Hao Zhang, Zhen-Zhen Qi, Bin Tian, Zu-Qiang Yin & Shenzhou Lu. (2022). The Effects of Different Density Microneedles on Melatonin Release. Journal of Fiber Bioengineering and Informatics. 15 (2). 55-66. doi:10.3993/jfbim00374