Wei-Hui Liu, Ze-Jia Xie & Xiao-Qing Jin. (2022). A Semi-Tensor Product of Tensors and Applications. East Asian Journal on Applied Mathematics. 12 (3). 696-714. doi:10.4208/eajam.181120.050122