Lidong Fang, Pei Ge, Lei Zhang, Weinan E & Huan Lei. (2022). DeePN$^2$: A Deep Learning-Based Non-Newtonian Hydrodynamic Model. Journal of Machine Learning. 1 (1). 114-140. doi:10.4208/jml.220115