Yaoyu Zhang, Yuqing Li, Zhongwang Zhang, Tao Luo & Zhi-Qin John Xu. (2022). Embedding Principle: A Hierarchical Structure of Loss Landscape of Deep Neural Networks. Journal of Machine Learning. 1 (1). 60-113. doi:10.4208/jml.220108