Fangfang Xu, Yating Wang, Yanyan Li, Lu Liu & Tonghua Tian. (2022). Gradient Type Methods for Linear Hyperspectral Unmixing. CSIAM Transactions on Applied Mathematics. 3 (1). 109-132. doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0001