Xin Liu, Zaiwen Wen & Ya-Xiang Yuan. (2021). Subspace Methods for Nonlinear Optimization. CSIAM Transactions on Applied Mathematics. 2 (4). 585-651. doi:10.4208/csiam-am.SO-2021-0016