Yan Wang, Yongjia Xiang, Xuyuan Zhang & Dan Wu. (2021). Adaptive Segmentation Model for Images with Intensity Inhomogeneity Based on Local Neighborhood Contrast. Journal of Partial Differential Equations. 34 (3). 224-239. doi:10.4208/jpde.v34.n3.2