Jiandong Yin & Zouling Zhou. (2021). A Note on Upper Convex Density. Communications in Mathematical Research . 26 (4). 361-368. doi: