Zhishang Zhang, Qingcheng Zhang & Chunyue Wang. (2021). On the Gracefulness of Graph $(jC_{4n}) ∪ P_m$. Communications in Mathematical Research . 27 (2). 139-146. doi: