Xue-Shi Li, Naixing Feng & Yuxian Zhang. (2020). Well-Organized MZT-ME-PML Approach for THz BP Metasurface Implementations. Communications in Computational Physics. 29 (2). 588-605. doi:10.4208/cicp.OA-2020-0021