Peiyao Liu, Peng Wang, Long Jv & Zhaoli Guo. (2020). A Coupled Discrete Unified Gas-Kinetic Scheme for Convection Heat Transfer in Porous Media. Communications in Computational Physics. 29 (1). 265-291. doi:10.4208/cicp.OA-2019-0200