Xiaoqin Shen, Qian Yang, Lin Bai & Kaitai Li. (2020). Full Discretization Scheme for the Dynamics of Elliptic Membrane Shell Model. Communications in Computational Physics. 29 (1). 186-210. doi:10.4208/cicp.OA-2019-0215