Shengqi Zhang, Zhenhua Xia & Shiyi Chen. (2020). A CFD-Aided Galerkin Method for Global Linear Instability Analysis. Communications in Computational Physics. 29 (1). 128-147. doi:10.4208/cicp.OA-2020-0041