Huifang Zhou, Zhiqiang Sheng & Guangwei Yuan. (2020). A Conservative Gradient Discretization Method for Parabolic Equations. Advances in Applied Mathematics and Mechanics. 13 (1). 232-260. doi:10.4208/aamm.OA-2020-0047