Xiao-yuan Zhu, Hong-hua Hao & Bin Xin. (2019). The Direct Sum Decomposition of Type $G_2$ Lie Algebra. Communications in Mathematical Research . 35 (1). 10-20. doi:10.13447/j.1674-5647.2019.01.02