Haibo Dong, Lin Fu, Fan Zhang, Yu Liu & Jun Liu. (2020). Detonation Simulations with a Fifth-Order TENO Scheme. Communications in Computational Physics. 25 (5). 1357-1393. doi:10.4208/cicp.OA-2018-0008