Caixia Kou, Zhongwen Chen, Yuhong Dai & Haifei Han. (2020). An Augmented Lagrangian Trust Region Method with a Bi-Object Strategy. Journal of Computational Mathematics. 36 (3). 331-350. doi:10.4208/jcm.1705-m2016-0820