Jin-Yun Yang, Wen-Xiu Ma & Zhenyun Qin. (2020). Abundant Mixed Lump-Soliton Solutions to the BKP Equation. East Asian Journal on Applied Mathematics. 8 (2). 224-232. doi:10.4208/eajam.210917.051217a