Huiqun Zhang, Yubin Zhou & Junqin Xu. (2020). Integrable Couplings of the Boiti-Pempinelli-Tu Hierarchy and Their Hamiltonian Structures. Advances in Applied Mathematics and Mechanics. 8 (4). 588-598. doi:10.4208/aamm.2014.m542