Guowei Xiao, Kai Hong Luo, Xiao Ma & Shijin Shuai. (2020). Liquid Fuel Evaporation under Supercritical Conditions. Communications in Computational Physics. 23 (4). 1241-1262. doi:10.4208/cicp.OA-2016-0252