Yi Ran Zhang, Xi Zhuo Jiang, Yi Ran Chen & Kai Hong Luo. (2020). Self-Propelled Jump Regime in Nanoscale Droplet Collisions: A Molecular Dynamics Study. Communications in Computational Physics. 23 (4). 1191-1201. doi:10.4208/cicp.OA-2016-0253