Ming Fang, Zhihui Li, Zhonghua Li & Chunxuan Li. (2020). DSMC Approach for Rarefied Air Ionization during Spacecraft Reentry. Communications in Computational Physics. 23 (4). 1167-1190. doi:10.4208/cicp.OA-2016-0186