Tun Wang, Nansheng Liu, Xiangyu Yi, Xiyun Lu & Pei Wang. (2020). Numerical Study on Shock/Droplet Interaction Before a Standing Wall. Communications in Computational Physics. 23 (4). 1052-1077. doi:10.4208/cicp.OA-2016-0254