You Li, Hai-Zhuan Yuan, Xiao-Dong Niu, Yu-Yue Yang & Shi Shu. (2020). WENO Scheme-Based Lattice Boltzmann Flux Solver for Simulation of Compressible Flows. Communications in Computational Physics. 23 (4). 1012-1036. doi:10.4208/cicp.OA-2016-0210