Hong-Kui Pang, Ying-Ying Zhang & Xiao-Qing Jin. (1970). Tri-Diagonal Preconditioner for Toeplitz Systems from Finance. East Asian Journal on Applied Mathematics. 1 (1). 82-88. doi:10.4208/eajam.260609.190510a